Seion Ro-wen

Y Ro-wen

 

 

 

HYSBYSFWRDD/NOTICE:


Dim ar hyn o bryd!


Llongyfarch blaenor

Llongyfarchiadau gwresog i Hywel Hughes, Dôl Castell, ar gyflawni 60 mlynedd o wasanaeth fel blaenor yng Nghapel Seion, Rowen. Tipyn o gamp! Cafodd ei ordeinio yn 1957 ac mae’n siwr o fod wedi gweld cryn newid yn ystod y cyfnod. Diolch o galon iddo am ei gyfraniad helaeth i waith y capel trwy gydol yr amser. Mewn swper arbennig yn Gilfach, cartref James ac Isoline Greenhalgh, cafodd aelodau Capel Seion, ynghyd â chyfeillion o gapeli Ty’n y Groes a Thalybont, gyfle i ddangos eu gwerthfawrogiad iddo a chyflwynwyd tystysgrif gwasanaeth hir iddo gan y Parchedig Helen Wyn Jones ar ran y Gymdeithasfa. Braf iawn hefyd oedd cael cwmni teulu Hywel ac Aldwyth yn yr achlusur.

-   Seion Ro-wen (9/06/17)

-------------

Llongyfarch Hywel Hughes

Parch Helen Wyn Jones yn cyflwyno tystysgrif i Hywel Hughes

- Seion Ro-wen (9/06/17)

-------------

Isoline a Dorothy

Yn ddiweddar yng Nghapel Mawr Dinbych, derbyniodd Isoline Greenhalgh o Gilfach Rowen, y Fedal Gee am ei holl waith caled ar hyd y blynyddoedd . Mae Isoline wedi bod yn ymwneud a threfnu'r Gwasanaethau Medal Gee am gyfnod hir. Dyma lun o Isoline gyda'i nith, Dorothy Gee Williams o Vancouver Island, Canada. Mae Isoline a Dorothy yn ddisgynyddion o'r diweddar Thomas Gee. Dymunwn llongyfarchiadau mawr iddi hi. 

-  (29/9/15)

-------------

Tu fewn i gapel Seion Ro-wenCafodd y wefan yma ei greu gan gofod cyf.